Daně a fond

Daňový režim svěřenského fondu

Ačkoliv není svěřenský fond právnickou osobou, podléhá dani z příjmů právnických osob. Zdaněn je zisk ze zhodnocení majetku ve svěřenském fondu. Aktuální sazba činí 19%.

Co se týče vložení majetku do svěřenského fondu, tato transakce není předmětem daně z příjmu právncikých osob. Z hlediska zakladatele nebo osoby, která navyšuje majetek ve svěřenském fondu smlouvou se tak jedná o daňově neutrální transakci.

V případě, že by majetkem vkladáným do svěřenského fondu byla nemovitost, podléhá takový vklad dani z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%. V případě, že by měla být součástí svěřenského fondu nemovitost, která ještě není v majetku zakladatele, lze jednoznačně doporučit její pořízení až v rámci činnosti svěřenského fondu.

Jednou s překážek využití svěřenského fondu je skutečnost, že bylo do nakonec do zákona prosazeno zdanění výplaty ze svěřenského fondu obmyšlenému. Nicméně pokud budou prostředky vypláceny osobě bez jiných zdanitelných příjmů, může být uplatněna základní sleva na poplatníka. Obecně je příjem obmyšleného ze svěřenského fondu tzv. ostatní příjem dle § 10 zákon o dani z příjmů. Výjimkou jsou pouze příjmy ze svěřenského fondu vytvořeného pořízením pro případ smrti (§4a zákona o dani z příjmu). Důvodem je srovnání podmínek se zdaněním v rámci dědictví.

Obecně tedy svěřenský fond nepožívá zvláštních daňových výhod nicméně existují jiné důvody, proč může být svěřenský fond zajímavým nástrojem. Takovými důvody jsou zejména ostatní vlastnosti institutu svěřenského fondu, zejména oddělenost vlastnictví a s tím spojená ochrana majetku a jeho anonymizace.

Svěřenský fond jako fond kvalifikovaných investorů

(Daň z příjmu 5%)

Zajímavou možností, která je zároveň daňově výhodná, je využití struktury svěřenského fondu v podobě fondu kvalifikovaných investorů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato možnost bude, stejně jako samotný institut svěřenského fondu, přístupná účinností nového občanského zákoníku (zatím se stále počítá s datem 1.1.2014). Tato forma má z hlediska zakladatele svěřenského fondu několik podstatných výhod.

Výhodná forma zdanění

Oproti standardnímu svěřenskému fondu, jehož zisk bude podléhat standardní výši daně z příjmu právnických osob (zatím se v návrzích stále pracuje s výší 19%), bude svěřenský fond jako tzv. „základní investiční fond“ (§ 21f budoucího znění zákona o dani z příjmu) podléhat snížené sazbě ve výši 5%. Lze tak dosáhnout velmi významné úspory na dani z příjmu. V případě zdanitelných výnosů svěřenského fondu ve výši 10.000.000 CZK, bude úspora na dani činit 1.400.000 CZK.

Regulace

Vzhledem ke skutečnosti, že bude svěřenský fond vytvořen podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, bude jeho činnost podléhat dohledu České národní banky. Dohled odpovídá přísným pravidlům Evropské unie pro kapitálový trh a zabezpečuje, že všechny osoby, které se budou podílet na správě a opatrování majetku svěřenského fondu, musejí splňovat přísné požadavky a jednat s vysokým standardem odborné péče. Z těchto povinností zároveň vyplývá vysoká míra odpovědnosti všech zúčastněných osob. Na druhou stranu je míra regulace mírnější v porovnání se fondy kolektivního investování určenými pro širokou investorskou veřejnost, což umožňuje vytvářet velmi flexibilní struktury a v rámci investování majetku lze využít mnohem širšího spektra investičních nástrojů. S menšími nároky na provozní požadavky jsou rovněž spojeny mnohem nižší náklady.

Investoři

Svěřenský fond v podobě fondu kvalifikovaných investorů je primárně určen ke shromažďování majetku za účelem společného investování. Tato struktura je vhodná jak pro uzavřený okruh kvalifikovaných investorů, tak i pro kvalifikované investory z řad veřejnosti, neboť investice do svěřenského fondu lze nabízet veřejně. V případě zajímavé investiční strategie tak zakladatel není omezen pouze na vlastní prostředky.