Správce fondu

Osoba svěřenského správce

Správcem svěřenského fondu může být kterákoliv svéprávná fyzická osoba.

Správců může být jmenováno několik a může být určen působ jejich jednání.

Správcem může být i zakladatel nebo obmyšlený. V takovém případě však musí mít fond ještě jednoho správce, se kterým bude zakladatel nebo obmyšlný jednat společně.

Právnická osoba může být správcem v případě, že tak stanoví zákon. Jedná se o situaci, kdy bude mít svěřenský fond formu fondu kvalifikovaných investorů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Správcem bude v takovém případě investiční společnost.

Ustanovení svěřenského správce

Správce jmenuje a odvolává zakladatel nebo vymezí ve statutu jiný způsob, za jakých podmínek svěřenského správce ustanovit nebo zprostit funkce.

Činnost svěřenského správce

Správci náleží dle občanského zákoníku plná správa majetku. To znamená, že je povinen dbát o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu obmyšleného. Správce může se spravovaným majetkem činit cokoli, co je v tomto ohledu nutné a užitečné.

Dohled nad činností svěřenského správce

Je žádoucí vytvořit podmínky pro kontrolu nad činností svěřenského správce. Tento dohled obecně vykonává obmyšlený a zakladatel.

Lze doporučit, aby alespoň dílčí dohled nad správcem vykonávala další osoba s odbornými zkušenostmi v této oblasti, aby se předešlo rizikům, která mohou při správě vznikat.

Odpovědnost svěřenského správce

Svěřenský správce odpovídá za majetek v rámci obecné i speciální odpovědnosti stanovené právními předpisy

Jeden ze speciálních druhů odpovědnosti svěřenského správce je zakotven v § 1467 NOZ.

Dle tohoto ustanovení, účastní-li se svěřenský správce, zakladatel nebo obmyšlený činů sledujících úmyslné poškození práv zakladatelova věřitele nebo poškození svěřenského fondu, jsou zavázáni společně a nerozdílně.

Z tohoto ustanovení vyplývají pro svěřenského správce zásadní důsledky:

  1. Svěřenskému správci může vzniknout majetková odpovědnost vůči věřiteli zakladatele nebo svěřenského fondu.
  2. Tato odpovědnost vzniká pouze v případě, že svěřenský správce postupuje úmyslně.

Svěřenský správce dále odpovídá dle §4a zákona o účetnictví za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky.