Založení a činnost fondu

Založení svěřenského fondu

V následujícím textu bude stručně popsáno založení smluvního svěřenského fondu. Lze předpokládat oproti založení formou pořízení pro případ smrti půjde o frekventovaněji využívanou formu.

K založení smluvního svěřenského fondu je nutné připravit dva zásadní dokumenty:

  • smlouvu o správě aSchéma svěřenské správy
  • statut.

Statut může být přitom vydán nezávisle nebo může být součástí smlouvy o správě. Statut musí mít formu veřejné listiny, tj. notářského zápisu.

Některé základní struktury

V následujícím seznamu jsou uvedeny některé základní struktury, které jsou využívány v zahraničí jako forma tzv. express trust (na rozdíl od nepřevzatých resulting, constructive nebo statutory trustů, jejichž vznik je podložen určitou právní událostí nebo přímo zákonem) a které mohou sloužit jako inspirace.

  • Fixed trust: Nárok obmyšlených je předem pevně vymezen podmínkami ve statutu. Jedná se například o výplatu osobě X v případě, že dosáhne 18 let, výplata osobě X každý měsíc částku Y do konce jejího života nebo výplata částky Y osobě X po smrti osoby Z.
  • Discretionary trust: V tomo případě statut nevymezuje pevně, komu nebo jak prostředky z fondu vyplatit. Dává tak správci určité širší pravomoci. Tento typ fondu může být využit v případě věřejně prospěšných fondů nebo v případě, že by měl správce flexibilně reagovat na potřeby obmyšlených.
  • Spendthrift (Protective) trust: Tento typ svěřenského fondu je vytvářen v případě, že obmyšlený není schopen spravovat majetek, který by měl přejít do jeho vlastnictví nebo obmyšlený není schopen finančně plánovat na delší časový horizont, případně je považován za marnotratného.
  • Incentive trust: Podmínky pro výplatu obmyšlenému jsou konstruovány tak, aby jej motivovaly k určitému jednání. Např. dokončení vysoké školy, dosažení určité míry zisku atp.

Příklady využití struktury svěřenského fondu.